A – PROGRAM

aprogram-Osovinski rasponi:(17,00-32,00m)

-Osovinski rasteri stubova:(6,00-12,00 m)

-Visina : do 24,00 m (mogućnost izrade u više etaža)

Osnovni konstruktivni elementi:

-TEMELJI STOPE

-TEMELJI GREDE

-STUBOVI

-MEĐUETAŽNE GREDE

-MEĐUETAŽNE Pi PLOČE

-KROVNI “A” PRIMARNI NOSAČI SA ILI BEZ PREDNAPREZANJA

-KROVNI “T” I “L” SEKUNDARNI NOSAČI SA ILI BEZ RUBNIH OLUČNIH KORITA

-ZIDOVI

-FASADNE PLOČE
(ravne ili sa rebrima,sa ili bez termoizolacije)